top of page

Vi har också instuktionsvideos på många vanliga frågor

FREKVENSSTYRNING
Bromsövervakning (Unlock BR)
Startar ej
STO-larm

Zetadyn Lock visas i frekvensstyrningen

Bromsövervakningen fungerar ej eller
manuell bromslyft har gjorts.
Gå till meny Monitoring och sätt parameter
Unlock till On i frekvenstyrningen.
Se infomeny 09 i frekvensstyrning BR12,
visar små punkter vid öppen kontakt och stor punkt vid sluten.
Kontrollera inkoppling, justera
övervakningskontakter om nödvändigt.

E530-534

Fel på STO-signaler.

Kontrollera att reläer R-STA och R-STB är aktiva hela resan. Säkerhetskrets bruten under färd.

Dörrlarm, se eventuell felkod i K3-kort.

E505 MB/ENC fault

Motorn rör sig inte vid startförsök. Kontrollera at bromsen lyfter. Höj förstärkning se bakåtrull ovan. Motorfaser rätt inkopplade Encoderjusteringar utförd?

Säkerhetskrets
Fel riktning
Bakåtroll

Hissen rullar bakåt vid start

Öka parameter SPD_KP i frekvensstyrningens meny Controller i steg om 0,5. Om det börjar brumma om maskinen sänk lite och höj istället K_START i meny Start.

RF-interrupt

Säkerhetskrets bruten under färd eller när servicekörning avslutas.

Hissen går åt fel håll

Ändra parameter MO_DR i frekvensstyrningens meny Controller

Överhastighet
Avsaktningspunkter
Gränslösning
STYRSYSTEM

Stoppad av program visas vid schaktmätning

Den interna hastighetsregulatorn kan ha löst ut.

Kontrollera parameter 7.4.2 överhastighet.

Den ska vara 25% över nominell hastighet.

Hissen går på gräns vid schaktmätning

Sätt referensavståndet i Men 8.1

grundinställning till 100mm mindre än det verkliga avståndet.

På frekvensstyrningen, tryck på I-knappen så att informationsläget visas,
Bläddra med UPP/NER-knapparna tills det står 03 i övre högra hörnet

Gå till parameter 7.4.13 Hög > låg ner, tryck NÄSTA och ange det värde som visas efter S31 men i millimeter, tryck NÄSTA.

Gör Likadant med parameter 14

(7.4.14 > låg upp. Tryck NÄSTA)

avacknings punkter.png
avsacningspnker 2.png
Spärrdon
Dörrar
Nollhastighet

Spärrdonskontroll visas i display.

Bak-kontakten (NC) för övervakning av spärrdonet fungerar ej, se schema

Hastigheten i systemet visar alltid 0,00m/s även när hissen går.

Kontrollera pulsgivaren på korgtaket, remmens anläggning.

Dörrarna öppnar ej

Kontrollera att de är aktiverade. Parameter 7.3.1 och 7.3.9 om B-dörr.

Fler FAQ finns i igångkörningsmanual Ziehl, kapitel 10.1+2

bottom of page